įkibti

įkibti
įkìbti intr. 1. tvirtai įsikabinti, įsitverti į ką nors: Jurgiuo šuo įkìbo į blauzdą Up. Aš jam įkibaũ su nagais į čiupryną J. Papykęs įkìbo vaikui į plaukus Š. Bijau! – sušnabždėjo Kaziukas, tėvui į skverną įkibęs . Inkorus įkimba R24, N. Inkarui įkibus, laivas stovi vietoje . Jie tą mergučę įkibę draudžia (labai prašo pabūti) Skr. | prk.: Jau į aštuntą dešimtį įkibáu (pradėjau aštuntą dešimtį metų) Žlp. Mažieji nueisią jo keliais ir turėsią, kaip į gyvenimą įkimba (prasigyvena) . | refl.: Šuo, metęs kaulą, dar spėjo vilkui įsikibti į uodegą P.Cvir. Sužeistasis laikėsi kruvinom rankom įsikibęs į rogių atlošą J.Marc. Įsikibo į plaukus ir peša Mrk. Įsikibo kaip barsiukas į tešmenį Up. Įsikìbo kap dieglė į rankovę (neatsitraukia) Kt. Įsikibo Monika sau į galvą ir ilgai viena pati sau verkė . Yra gyvulių, kurie, kaip ir augalai, įsikibę laikosi žemės . Jis laikėsi, įsikibęs į jo ranką . | prk.: Pagrindinė kolūkinio judėjimo grandis, jo vyraujanti šiuo momentu forma, į kurią reikia dabar įsikibti, yra žemės ūkio artelė (sov.) . Nuogomis rankomis ir karštomis širdimis įsikibome į juodą tėvų žemę . Liksim čia, vis kaip nors įsikibsim (įsitaisysim, prasigyvensim) . Žmogus laikėsi darbo įsikibęs . Į mus įsikibo smarkus vėjas . Aš pats visur einu įsikìbęs (viską pats prižiūriu) Žlp. Širdis į svietą įsikibusi (prisirišusi) prš. Paskubom perbėgo lapelį ir įsikibo į vieną žodį laiško pabaigoje . Senas vyras, o įsikibo į mergą (įsimylėjo mergą) kaip pusbernis Skdv. 2. prk. įsmigti, įstrigti į ką nors: Į jo sielą kiekviena mintis įkimba lyg replės . Jausmas į širdį įkimba V.Kudir. Stogas to numo pirma buvo mauknomis klotas, idant kibirkštys, iš ugnies lėkdamos, neįkibtų S.Dauk. Žibt ugnis ir įkibo į skiedas Šts. Liepsna įkibo į sienas . Paršalau, ir įkibo kosulys Dr. Ilgai serga, must, stipriai liga įkìbo Vvr. Į mane įkibo liga . | refl.: Lamsargienė jautė, kaip vyro žodžiai tvirtai įsikimba širdin, keldami ir didindami viltį J.Avyž. Šaltis įsikibo Viliui į veidą I.Simon. 3. refl. įsikabinus, įsistvėrus į ką nors, laikytis, turėtis: Vaikas įsikìbdamas eina J. Palaipstais lipa vaikas, kur įsikìbti galia J. Iš turtingos butos kartais [per ugnį] neliekt žmogui nė mieto arba baslio įsikibti S.Dauk. Seni, greitai lipk, į vortinklį įsikìbk (d.) Tv. Alksniais įsikibdamas nusileidau į daubą Plt. Kai aš iš ligos pakilau, kai (vos) tik įsikibdamà paėjau Skr. 4. smarkiai įsitraukti, įnikti į kokį darbą: Matyt, jis jau įkibo kažkur į didelius reikalus . Žaltienė įkibo į vindą taip, kad tas burgzdamas sukosi pagrečiam kelias dienas BsPIII318. Sėdaus ir įkibau rašyti . Piotras duonos gabalėliu dažė iš lėkštės šiltą padažą, paskum įkibo į košę (ėmė su noru valgyti košę) . | refl.: Viščius įsikibo į kumpį . 5. refl. pasiryžti, užsispirti: Giminės įsikibo gyvenimą (ūkį) atimti Šts.
◊ į kuodùs įsikìbti susipešti: Žvirbliai vienas antram į kuodus įsikibo .
į mótriškos sijõną įsikìbti menk. vesti: Ka par ankstie įsìkimba į mõtriškos sijõną, nėks nebišeita Krtn.
į sijõną įsikìbti menk. per daug klausyti (žmonos): Toks tai ne vyras, kuris yra įsikìbęs į bobos sijõną Skr.
į šìrdį įkìbti patikti: Ir teip jis karaliui įkibo į širdį, kad jau ir karalystę ketino jam pavest LMD. Į širdį įkibo mun tas paršjonis Šts.
\ kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; užkibti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • įkibti — įki̇̀bti vksm. Vãbalas įki̇̀bo į pláukus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkibti — antkìbti (ž.) intr. prisikabinti, prilipti iš viršaus: Veizėk, tau ant nugaros dideliausis kleckas antkìbęs Slnt. kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkibti — apkìbti 1. intr., tr. aplipti, prisikabinti iš visų pusių: Par arimus einant, labai kojos apkim̃ba Šll. Nedėk kepurę į lovą – pūkais apkìbs Up. Radęs krūvą sausų lapų, ridinėjas juose patol, pakol visas apkimba Blv. Atsikėlė paršas iš migio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkibti — atkìbti intr. 1. atsiklijuoti, atlipti, atsikabinti: Popieriai seklyčioj atkibo Lnkv. 2. prk. atstoti, atsitraukti: Duok jam ropių, tegul atkimba rš. Kosulys nuo jos neatkibo rš. kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibti — kìbti, kim̃ba, kìbo 1. intr., tr. R, K kabintis, segtis, lipti prie ko: Purvas kibo prie naginių, kone kas žingsnis reikėjo plėšte plėšti koją J.Balt. Minkyk, jei dar prie rankų kim̃ba [tešla] Slnt. Kibiraĩ kim̃ba prie drabužio J. Kibių sėklos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukibti — nukìbti intr. 1. nusikabinti nuo ko nors: ^ Erkė neprigėrusi nenukimba nuo kailio Mžš. 2. nusitverti už ko nors: Nenukim̃ba už darbelio nė par kiek laiko Gršl. Nesu nukìbusi už bulvių mentės (nesu bulvių kasusi) Gršl. 3. nukabti, nusvirti žemyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakibti — pakìbti 1. intr. J pasikabinti ant ko; kabėti už ko nors užsikabinus, užkliuvus; laikytis pasikabinus: Rasos karolėliai žieduose pakibo S.Nėr. Ant lapų pakibę lietaus lašai žėrėjo kaip brangiausi perlai J.Balč. Išsirito dvi ašaros ir pakibo ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikibti — prikìbti 1. intr., tr. prisikabinti, prilipti prie ko nors: Dagys prikim̃ba prie rūbo, dulkės prie kojų KI66. Daug suodžių prikibo ant šurštyno (kamino) N. Spaliai prikìbę J. Veizėk, kas tau pri nugaros prikìbo Slnt. Marškiniai pri nugaros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukibti — sukìbti intr. 1. sulipti į vieną daiktą, susijungti: Ilgai raštuose bežūdams, pasergėjo vieno[je] vieto[je] sukibusius lakštus M.Valanč. Klejuojamas dirbinio dalis reikia suveržti, kad juo sukibtų rš. Sukibo prie kits kito N. Pyragai po pečiumi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkibti — užkìbti intr. 1. prilipti prie ko nors iš viršaus: Rodos, gerai užkìbo KlvrŽ. 2. nutverti, pagriebti už ko nors: Užkìbsiu už gerklės ir pasmaugsiu Lnkv. 3. užsilaikyti, užkliūti už ko nors: Biskį užkibo prabajukas už grandies J. Dantis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”